شنبه ۳۰ شهریور ۹۸

رضا علیاری

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

۵۹ بازديد
۱ ۰
35 - اسلاید 34 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 34 زمین شناسی یازدهم .
۱۷۲ بازديد
۱ ۰
34 - اسلاید 33 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 33 زمین شناسی یازدهم .
۶۱ بازديد
۰ ۰
33 - اسلاید 32 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 32 زمین شناسی یازدهم .
۹۲ بازديد
۰ ۰
32 - اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم . میزان غلظت کلارک عناصر فراوان در پوسته ی جامد زمین .

32 - اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم .
۷۸ بازديد
۰ ۰
31 - اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .
۱۸۲ بازديد
۰ ۰
30 - اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .
۶۱ بازديد
۰ ۰
29 - اسلاید 28 زمین شناسی یازدهم .

29 - اسلاید 28 زمین شناسی یازدهم .
۱۳۸ بازديد
۰ ۰
28 - اسلاید 27 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 27 زمین شناسی یازدهم .
۲۱۷ بازديد
۰ ۰
27 - اسلاید 26 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 26 زمین شناسی یازدهم .
۷۸ بازديد
۰ ۰
26 - اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید های انواع گسل ، انواع تنش ، انواع چین خوردگی ها به ترتیب نامبر مطالعه شود .

توضیح ها و نمونه های بیش تری در اسلاید ها گفته شده است .