86 - سوال امتحان نهایی هوا شناسی سال سوم فنی و حرفه ای . رشته ی ناو بری .

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

86 - سوال امتحان نهایی هوا شناسی سال سوم فنی و حرفه ای . رشته ی ناو بری .

۱۳۱ بازديد
86 - سوال امتحان نهایی هوا شناسی سال سوم فنی و حرفه ای . رشته ی ناو بری .مطلب زیر صرفاً برای آمادگی در آزمون هوا شناسی سال سوم فنی و حرفه ای نمی باشد . و می تواند برای مطالعه ی عمومی زمین شناسی ( بخش هوا شناسی ) مورد استفاده قرار گیرد .ناو هواپیمابر هسته‌ای جان سی ستنیسناو هوا پیما بر هسته‌ ای جان سی ستنیس .سوال امتحان نهایی درس : هوا شناسی : دی 1397 . 03 / 10 / 1397 .1 - چند در صد از جو را اکسیژن تشکیل می دهد ؟ ( 5 / 0 )

الف ) 1

ب ) 95 / 20 . smile

ج ) 08 / 78 .

( د ) 50 .2 - در مقیاس های فارنهایت و کلوین ، نقطه ی انجماد و جوش آب چند درجه می باشد ؟ ( 1 )

فارنهایت :   انجماد آب ( .......... )     جوش آب ( .......... )

فارنهایت :  انجماد آب : 32 درجه ..... جوش آب : 212 درجه .

کلوین :      انجماد آب ( .......... )     جوش آب ( .......... )

کلوین :     انجماد آب : 15 / 273 درجه ..... جوش آب : 15 / 373 درجه .3 - در جا های خالی عبارات مناسب قرار دهید . ( 5 / 1 )

الف ) عمیق ترین نقطه ی خلیج فارس .......... متر و در .......... قرار دارد .

( 93 کیلو متر و در 15 کیلو متری تنب بزرگ )

ب ) عریض ترین بخش خلیج فارس .......... مایل است .

( 180 مایل )4 - نسبت بخار آب موجود در هوا به حد اکثر بخاری که هوا می تواند در همان دما در خود جای دهد ، چه نامیده می شود ؟ ( 5 / 0 )

الف ) رطوبت ویژه .

ب ) رطوبت مطلق .

ج ) رطوبت نسبی . smile

د ) دمای شبنم .5 -6 -7 - فرآیند های انتقال انرژی گرمایی را نام ببرید . ( 75 / 0 )

1 ) تابش .

2 ) هدایت یا رسانش .

3 ) هم رفت .8 - حالت اشباع را تعریف کنید . ( 1 )

اگر مقدار بخار آب اضافه ی موجود در جو به طریقی افزایش یابد زمانی فرا می رسد که دیگر جو نمی تواند رطوبت جذب کند و بخار آب اضافه بر گنجایش رطوبتی هوا به صورت قطرات آب در می آید .

در این حالت رطوبت هوا به ظرفیت نهایی خود رسیده است یعنی هوا اشباع شده است .9 - باد فرا رو را شرح دهید . ( 75 / 0 )

بادی که ناشی از وزش هوا در روز از نقاط پست به ارتفاعات است .

دامنه های کوه به واسطه ی نور خورشید گرم می شوند .

در نتیجه هوای فوقانی اطراف خود را گرم و منبسط و به صورت جریان عمودی صعود می کند .10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -سوال امتحان نهایی درس : هوا شناسی : شهریور 1397 . 05 / 06 / 1397 .1 - صفر درجه ی سانتی گراد چند درجه ی فارنهایت است ؟ ( 5 / 0 )

1 ) صفر .

2 ) 32 . smile

3 ) 212 .2 - سایکرو متر برای اندازه گیری کدام مورد استفاده می شود ؟ ( 5 / 0 )

الف ) دمای هوا .

ب ) فشار هوا .

ج ) رطوبت هوا . smile3 - کدام گزینه در مورد لایه ی تروپوسفر صحیح می باشد ؟ ( 5 / 0 )

( الف ) منبع حرارتی این لایه ، انرژی تابشی سطح زمین است . smile

( ب ) ضخامت این لایه در استوا کم تر از قطبین می باشد .

( ج ) در تروپوسفر جهت باد ها به تبعیت از حرکت وضعی زمین از شرق به غرب است .4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -سوال امتحان نهایی درس : هوا شناسی : خرداد 1397 . 05 / 03 / 1397 .1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 - چهار خصوصیت وا چرخند را بنویسید ؟ ( 2 )

1 ) فشار هوا از دخل به خارج مرکز افزایش می یابد .

2 ) جریان هوا در این مرکز در نیم کره ی شمالی زمین در جهت حرکت عقربه های ساعت و در نیم کره ی جنوبی مخالف عقربه های ساعت است .

3 ) در مراکز پر فشار در سطح زمین واگرایی و جریان هوا خطوط هم فشار را با زاویه قطع می کند و در ارتفاعات هم گرایی رخ می دهد .

4 ) در این مرکز فرو نشینی یا نشست هوا پدید می آید .

5 ) در این مرکز هوا پایدار و اندازه ی سرعت هوا ضعیف است .سوال امتحان نهایی درس : هوا شناسی : دی 1396 . .1 -2 -سوال امتحان نهایی درس : هوا شناسی : شهریور 1396 . .1 -2 -سوال امتحان نهایی درس : هوا شناسی : خرداد 1396 . .1 -2 -سوال امتحان نهایی درس : هوا شناسی : دی 1395 . .1 -2 -سوال امتحان نهایی درس : هوا شناسی : شهریور 1395 . 03 / 06 / 1395 .1 -2 -سوال امتحان نهایی درس : هوا شناسی : خرداد 1395 . 03 / 03 / 1395 .1 - نیروی کریولیس در اثر .......... به وجود می آید .

الف ) اختلاف فشار .

ب ) چرخش زمین . smile

ج ) اصطحکاک .2 - کمپل استوکس یک نوع دست گاه .......... است .

الف ) رطوبت نگار .

ب ) فشار نگار .

ج ) دما نگار .

د ) آفتاب نگار . smile3 - 50 درجه ی سانتی گراد چند درجه ی فارنهایت است ؟

الف ) 212 .

ب ) 75 .

ج ) 122 . smile

د ) 32 .4 -5 -6 -7 -8 - هر یک از ابر های زیر مربوط به کدام یک از تعاریف ارائه شده می باشد ؟ ( 1 )

سیروس - سیرو کومولوس - استراتوکومولوس - کومولوس .

1 ) ابری جوششی و علامت مشخصه ی آن ، قطعات کوچک و پراکنده به شکل پنبه است .

( ابر سیروکومولوس )

2 ) ابر های تکه تکه و گلوله ای شکل که در قسمت های میانی و پایینی جو تشکیل می شوند و به کشل عمودی رشد می کنند .

( ابر کومولوس )

3 ) از کریستال های یخ تشکیل می شوند و به تار های مو شباهت دارند .

( ابر سیروس )

4 ) ابر ها یی تیره رنگ یا سفید مایل به خاکستری که قسمت زیرین بعضی از آن ها دارای خطوطی موجی شکل می باشند .

بارندگی آن ها به صورت باران ریزه است .


( ابر استراتوکومولوس )9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 - جهت وزش با دهای جهانی که از نیم کره ی شمالی و جنوبی به طرف استوا می آیند را بنویسید ؟ ( 1 )

در نیم کره ی شمالی از شمال شرقی به جنوب غربی و در نیم کره ی جنوبی از جنوب شرقی به شمال غربی می باشد .18 - ابر های جوششی و ابر های پوششی را تعریف کنید ؟ ( 5 / 1 )

ابر های جوششی : فاصله ی میان سطح فوقانی و تحتانی آن ها زیاد است و در اثر جریان های بالا رونده ی هوا به وجود می آیند .

ابر های پوششی : این ابر ها از نظر اختلاف حرارت و رطوبت بین دو توده ی بسیار عظیم هوا به وجود می آیند ، این ابر ها ورقه ای یا لایه ای شکل به شکل افقی هستند .19 - برف و برفابه را تعریف کنید ؟ ( 5 / 1 )

برف : ریزش جوی که از کریستال های یخی تشکیل می شود .

وقتی در هوای صعود کننده ای که دما به زیر نقطه ی انجماد رسیده است تراکم صورت گیرد ، به جای قطرات باران بلور های شش گوشه ی برف تشکیل می شود .20 - روش های مختلف تشکیل مه را نام برده و هر کدام را توضیح دهید . ( 5 / 1 )

1 ) مه تبخیری : بر اثر افزایش رطوبت به توده ی هوا پدید می آید .

2 ) مه تبریدی : انواع این مه از سرد شدن توده ی هوای گرم و مرطوب حاصل می شود .86 - سوال امتحان نهایی هوا شناسی سال سوم فنی و حرفه ای . رشته ی ناو بری .
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.