پاسخ با جبر زمین شناسی یازدهم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

۸۶ بازديد
( زمین شناسی نظام قدیم و نظام جدید ) ( چهارم و یازدهم )

تشریح : رضا علیاری .

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه ای با بزرگی 6 ریشتر چند برابر دامنه ی امواج زمین لرزه ای با بزرگی 4 ریش تر است ؟ ( چند بار >> سوال امتحان نهایی علوم زمین + سنجش + کنکور آزاد و ... و حتی دانشگاهی با همین دو عدد 6 و 4 )

نکته : برای پاسخ تشریحی فرمول لگاریتم بنویسید . ولی برای پاسخ تستی فقط محاسبه کنید .

خب برای حل این مساله به ما گفته که : ( داده ها )

1 ) دامنه ی امواج X با بزرگی 6 ریشتر .

2 ) دامنه ی امواج Y با بزرگی 4 ریشتر .

از ما دو مقدار مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج لرزه ای X می خواد که بگیم چند برابر Y .

خب مگه X نداریم 6 . Y هم داریم 4 . پس 6 منهای 4 می کنیم . میشه 2 . ( 2 همون خلاء که باید ازش استفاده کنیم و مقدار اختلاف به دست بیاریم . ) 2 = 4 - 6 .

پس چی شد وقتی داشتیم X بزرگ تر Y اون ها رو منها و از هم کم می کنیم مقدار به دست بیاد . ( توی مدل 1 از مسائل زلزه )

2 تا نکته ی دیگه : ( البته خیلی نکته داریم ولی بر طبق نکته های گفته شده در جزوه های دانشگاهی و ... فعلاً همین دو تا به دردتون میخوره . )

( 1 ) اگر بزرگا ( بزرگی ) 1 واحد افزایش داشته باشد ( افزایش یابد ) ، دامنه ی امواج 10 برابر و مقدار انرژی 6 / 31 برابر افزایش می یابد . ( پس به ازای هر واحد بزرگا ( بزرگی ) ، این مقدار ها برابر و افزایش می یابد . )

( 2 ) بزرگی زمین لرزه در تمام نقاط آن یک سان می باشد امّا شدت آن با دور شدن از مرکز سطحی زمین لرزه کاهش پیدا می کند . ( پس شدّت با دور شدن از مرکز سطحی زمین لرزه کم میشه ( کاهش پیدا می کنه . )

loga10 = 2 > ( 1 ) > a = 102 > ( 2 ) > 100

توی مرحله ی ( 1 ) a رو مجهول داریم . یعنی a مساوی 10 به توان 2 . ( خاصیت اولیه ی لگاریتم ها رم در پستی مجزا توضیح می دم ) .

در مرحله ی ( 2 ) یعنی این که 10 به توان 2 مساوی 100 . 10 ضرب در 10 میشه : 100 .

پس دامنه ی امواج 100 برابر شده است . ( از 4 رسیدیم به 6 ) ( از 4 - ( دامنه ی امواج : 100 برابر ) - به 6 )

100 = 102 << 2 = 4 - 6 . ( کوتاه )

حالا مقدار انرژی آزاد شدرو می خوایم .

می تونیم بگیم که ( 1 ) اگر بزرگا ( بزرگی ) 1 واحد افزایش داشته باشد ( افزایش یابد ) ، دامنه ی امواج برابر و مقدار انرژی 6 / 31 برابر افزایش می یابد . ( پس به ازای هر واحد بزرگا ( بزرگی ) ، این مقدار ها برابر و افزایش می یابد . ) پس : مقدار انرژی آزاد شده یعنی ( 31/6 به توان 2 ) برابر است با به طور تقریبی ( 31 به توان 2 ) که میشه 961 . 961 = 2( 31 ) ≈ 2( 6 / 31 ) .

31 ضرب در 31 میشه : 961 .

961 = 312 = 316-4 = 314 - 316 . ( توان ها رو از هم کم کردیم )

خوانده شود : ( 31 به توان 6 ) منهای ( 31 به توان 4 ) مساوی ( 31 به توان ( 6 منهای 4 ) مساوی 31 به توان 2 .

31 ضرب در 31 میشه : ( 31 اولی ) ضرب در ( 31 دومی ) : ( 1 ضرب در 1 میشه : 1 : یکان ) ( 3 ضرب در 3 میشه :» 3 دهگان ) : 31 . حالا >> ( یه دونه صفر می زاریم میشه : یکان ) ( 3 ضرب در 1 میشه : 3 : دهگان ) ( 3 ضرب در 3 میشه : 9 : صد گان ) که میشه : ( 930 ) .

حلا 31 از ضرب اول با 930 از ضرب دوم با هم جمع میشن که میشن : 961 .

31
ضرب در ( × )
31
----
31
به علاوه ی ( + )
960
----
961

مقدار انرژی آزاد شده برابر 961 می باشد .

( از 4 - ( مقدار انرژی آزاد شده : برابر 961 ) - به 6 )

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

پست مرتبط : http://rezaaliyari.farsiblog.com/1397/11/19/quiz-geologique-34/

53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

۵۵ بازديد
53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

1 از 4 یعنی چی : ( یعنی این که یک چهارم ) پس : 4 یه عدد کامل می باشد که 1 دونش بر می داریم .

مربع یعنی به توان 2 . ( x2 ) ( x به توان 2 )

مکعب یعنی به توان 3 . ( x3 ) ( x به توان 3 )

هزار تقسیم بر 2 میشه : 500 .

106 ( 10 به توان 6 ) یعنی چی : یعنی این که 10 رو 6 بار توی خودش ضرب کنیم .

10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

10 ضرب در 10 میشه : 100 . ( صد ) ( 2 تا 10 پرید )

100 ضرب در 10 میشه : 1/000 . ( هزار ) ( 3 امین 10 هم پرید )

1/000 ضرب در 10 میشه : 10/000 . ( ده هزار ) ( 4 امین 10 هم پرید . )


10/000 ضرب در 10 میشه : 100/000 . ( صد هزار ) ( 5 امین 10 هم پرید . )

100/000 ضرب در 10 میشه : 1/000/000 . ( یک میلیون ) ( 6 امین 10 هم پرید . ) ( پایان )

پس : 106 ( 10 به توان 6 ) میشه : 1/000/000 . ( یک میلیون )

106 ( 10 به توان 6 ) عدد احتمالی مورد استفاده در  کنکور زمین شناسی یازدهم ( 1398 ) ( خارج از کشور ) می باشد .

ادامه دارد ...

53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

32 - حل مساله ی گردش خورشید . ( چند واحد نجومی )

۴۷ بازديد
31 - مدت زمان گردش سیاره ای به دور خورشید 8 سال است . حساب کنید فاصله ی آن سیاره تا خورشید چند واحد نجومی است ؟ ) ( سوال امتحان نهایی علوم زمین 1388 )

تشریح : رضا علیاری .

( فصل اول زمین شناسی یازدهم + فصل اول علوم زمین )

نکته = مربع : به توان 2 . مکعب : به توان 3 .

کپلر 3 تا قانون اساسی داره : ( 1 )

قانون سوم کپلر به ما چی میگه : ( 2 )

جمله ی کتاب درسی : زمان گردش یک دور ( تاکید : یک دور ) سیاره به دور خورشید ( P ) با افزایش فاصله از خورشید ( d ) افزایش می یابد .

به طوری که :

زمان گردش سیاره به دور خورشید ، معادل مکعب فاصله ی آن سیاره تا خورشید است . ( P ∝ d )

∝ : علامت معادل ( ولی به تر این که بگیم متناسب است )

یعنی این که مربع ( به توان 2 = X2 ) زمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید ( p2 ) با مکعب ( به توان 3 = X3 ) فاصله ی آن سیاره از خورشید ( d3 ) متناسب است .

مدت زمان گردش سیاره ای به دور خورشید 8 سال است . یعنی : p .

فاصله ی آن تا خورشید چند واحد نجومی ؟ یعنی : d .

( ( بر حسب واحد نجومی ( فاصله ی متوسط ) P2= d3 ( دوره ی تناوب ( بر حسب سال زمینی ) )

p2= d3 > ( 1 ) > 82 = d3 > ( 2 ) > ( 2 )3 )2 = d3 > ( 3 ) > ( ( 2 )2)3 = d3 >> d = 4

در مرحله ( 1 ) میایم جای گذاری می کنیم . P رو 8 داریم پس میشه 8 به توان 2 . d به توان 3 رو هم می نویسیم .

در مرحله ی ( 2 ) عدد 8 رو خوردش می کنیم . 23 = 2 ضرب در 2 ضرب در 2 میشه : 8 .

پس ( 2 به توان 3 ) به توان 2 ، مساوی d به توان 3 .

در مرحله ی ( 3 ) باید کاری کنیم که توان ها حذف بشن .

( 2 به توان 3 ) به توان 2 = ( 2 به توان 2 ) به توان 3 .

پس توان 3 >> ( 2 به توان 2 ) به توان 3 با توان 3 >> d به توان 3 می پره .

یعنی میشه ( 2 به توان 2 ) = d میشه .

پس d مساوی 4 .

32 - حل مساله ی گردش خورشید . ( چند واحد نجومی )

25 - تست از تشکیل خاک . گاج . سال یازدهم . 5 بهمن 1397 .

۸۱ بازديد
25 - تست از تشکیل خاک . گاج . سال یازدهم . 5 بهمن 1397 . ( کنکور 1398 به بعد )

25 - تست از تشکیل خاک . گاج . سال یازدهم . 5 بهمن 1397 .

( مورد استفاده در سوال امتحانی )

با گذشت حدود 1200 سال ، به طور میانگین چند سانتی متر خاک تشکیل می شود ؟

1 )  10 tongue-out

2 ) 100

3 ) 25

4 ) 250

نکته : در شرایط طبیعی ، به طور میانیگن 300 سال زمان لازم است تا خاکی به ضخامت 25 میلی متر ( 2 و نیم سانی متر = 2/5cm ) تشکیل شود .

توی مساله گفته چند سانتی متر : ( میلی متر به سانتی متر تبدیل می کنیم . )

حالا توی مساله به ما گفته با گذشت حدود 1200 سال ، به طور میانگین چند سانتی متر خاک تشکیل می شود ؟ 1200 سال 4 برابر 300 سال می باشد . ( 1200 تقسیم بر 300 میشه : 4 )

 4 را ضرب در 25 میلی متر می کنیم که در میاد : 100 میلی متر ( 100mm = 10cm )

در نتیجه با گذشت 1200 سال ، 100 میلی متر ( 10 سانتی متر ) خاک به وجود میاد .

به صورت پلکانی : ( چون عدد ها رنده ) ولی همون بهتره که 1200 تقسیم بر 300 کنین که میشه : 4 .

1200 تقسیم بر 300 . 00 از 1200 با 00 از 300 می پروه که میشه : 4 .

300 سال >> 25 میلی متر . ( 5 / 2 سانتی متر )

600 سال >> 50 میلی متر . ( 5 سانتی متر )

900 سال >> 75 میلی متر . ( 5 / 7 سانتی متر )

1200 سال >> 100 میلی متر . ( 10 سانتی متر )

25 - تست از تشکیل خاک . گاج . سال یازدهم . 5 بهمن 1397 .

19 - توضیح تست شماره ی 9 سنجش . ( سال یازدهم - 31 فروردین 1397 )

۵۳ بازديد
19 - توضیح تست شماره ی 9 سنجش . ( سال یازدهم - 31 فروردین 1397 ) ( کتاب زمین شناسی چاپ 1396 ) ( کنکور 1398 )

19 - توضیح تست شماره ی 9 سنجش . ( سال یازدهم - 31 فروردین 1397 )

تشریح : رضا علیاری .

در کانالی نیم دایره ای به سطح مقطع یک متر مربع آب با سرعت 25 سانتی متر بر ثانیه در حال انتقال است . ( A داده یک متر مربع / V هم داده 25 سانتی متر بر ثانیه )

این کانال وقتی پر است در شبانه روز چند متر مکعب آب را منتقل می کند ؟ ( Q رو می خواد . )

1 ) 216

2 ) 2160

3 ) 21600

4 ) 43200

فرمول : Q = A × V

Q = دبی ( آب دهی ) بر حسب متر مکعب بر ثانیه . ( m3/s )

A = مساحت سطح مقطع جریان آب بر حسب متر مربع ( m2 )

V = سرعت جریان آب بر حسب متر بر ثانیه . ( m/s )

A = 1 m2

V = 25cm/s >>  V = 0/25 m/s

مقدار V رو در مساله به ما داده 25 سانتی متر بر ثانیه . ولی در فرمول داریم مقدار V برابر متر بر ثانیه . پس V رو تبدیل می کنیم . 25 سانتی متر بر ثانیه میشه . 25 / 0 متر بر ثانیه .

Q = 1m2 × 0 /25 m/s >> Q = 25 = 0 / 25 m3

مقدار Q برابر است با : 1 متر مربع ضرب در 25 / 0 متر بر ثانیه . ( یه m2 از A داریم با m از V میشه = m3 )

خب مساله هنوز تموم نشده از ما Q رو می خواد در یک شبانه روز . پس باید مقدار Q ضرب در یک شبانه روز کنیم . Q ( دبی = آب دهی ) بود بر حسب متر مکعب بر ثانیه . ( m3/s )

یک شبانه روز چند ثانیه می باشد .

یک شبانه روز = 24 ساعت . هر ساعت = 60 دقیقه ( min ) . هر دقیقه = 60 ثانیه . ( s )

پس 24 ساعت ( h ) ضرب در 60 دقیه = 1/440 دقیقه ( min ) . ( 24 ساعت = یک شبانه روز = 1/440 دقیقه ) . ( min )

حالا 1440 دقیه ( min ) ضرب در 60 ثانیه = 86/400 ثانیه . ( s ) . ( 24 ساعت = یک شبانه روز = 86/400 ثانیه . ( s )

حالا مقدار Q ( دبی = آب دهی ) ضرب در 86/400 ثانیه می کنیم که در میاد 21600 متر مکعب آب تخلیه ای .

Q = 0 / 25m3/s × 86/400s > ( 1 ) > Q = 0 /25m3 × 86400 > ( 2 ) > Q = 25m3 × 864 = 21/600m3

در مرحله ی ( 1 ) ثانیه ها رو با هم پروندیم .

در مرحله ی ( 2 ) یه عدد کامل می خوایم . 25 / 0 ضرب در 86/400 . صفر 25 / 0 با دو تا صفر 86/400 می پره .

نکته : 25 / 0 میشه 1 از چهارم . ( یک چهارم ) . اگه 86/400 تقسیم بر 4 کنین ( چون عدد 86/400 یه عدد کامل یعنی چهار چهارم چون به ما داره میگه که ضرب در 25 / 0 کنین ) جواب دوباره میشه : 21/600 . ( یعنی گزینه ی 3 )

19 - توضیح تست شماره ی 9 سنجش . ( سال یازدهم - 31 فروردین 1397 )