شکل و جدول زمین شناسی یازدهم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

27 - جدول انواع گسل و ویژگی های آن .

۵۲ بازديد
جدول انواع گسل و ویژگی های آن .

زمین شناسی یازدهم . چاپ 1397 . ص 91 .

27 - جدول انواع گسل و ویژگی های آن .
27 - جدول انواع گسل و ویژگی های آن .