سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

11 - تست تالیفی - نوع تنش . ( تالیفی Quiz Géologique )

۱۱۸ بازديد
12 - نوع تنش ؟ ( مورد یک ) ( زمین شناسی یازدهم - چاپ 1396 ) ( ص 104 ) ( کنکور 1398 )

A : (( فرا دیواره نسبت به فرو دیواره به سمت پایین حرکت کرده است . ))

جواب : نوع تنش : کششی .

B : (( سطح گسل مایل است . ))

جواب : کششی - فشاری .

C : (( فرو دیواره نسبت به فرا دیواره به سمت پایین حرکت کرده است . ))

جواب : فشاری .

D : (( لغزش سنگ ها در امتداد سطح گسل است . ))

جواب : برشی .

E : (( حرکت قطعات شکسته شده ، در امتداد افق است . ))

جواب : برشی .

@quizgeologique

11 - تست تالیفی - نوع تنش . ( تالیفی Quiz Géologique )