درس کوتاه زمین شناسی یازدهم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

75 - راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین . ( زمین شناسی یازدهم )

۶۷ بازديد
75 - راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین .

(( راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین )) ( زمین شناسی یازدهم )

( زمین شناسی فیزیکی - پیام نور ) ( فصل سوم - زمین شناسی 11 )

بخشی از آب های زیر زمینی با نزدیک شدن سطح ایستابی به سمت زمین ، مستقیماً از طریق منافذ مویین خاک تبخیر می شوند .

آب های زیر زمینی معمولاً در عمق 5 / 0 تا 2 متری سطح زمین ( بسته به نوع خاک ) مستقیماً تبخیر می شوند .

وقتی آب های مویین به منطقه ی ریشه ی گیاهان برسد ، آب زیر زمینی بر اثر عمل (( تعرق )) توسط گیاه به هوا کره باز می گردد .

یعنی آبی که توسط گیاه جذب شده پس از عبور از آوند های آن ، از طریق : منافذ ریز سطح برگ های آن تبخیر می شود .

ریشه ی بعضی از گیاهان صحرایی ( فرا توفیت ها ) ( Phreatophyts ) برای رسیدن به آب زیر زمینی تا اعماق بیش از 10 متر در زمین فرو می روند و از این طریق موجب تخلیه ی آب زیر زمینی می شوند .

تخلیه ی نا مریی آب زیر زمینی بر اثر تبخیر و تعرق در پاره ای از مناطق ممکن است مقادیر قابل توجهی را تشکیل دهد .

بر اثر تبخیر آب از سطح خاک ، املاح موجود در آب زیر زمینی به تدریج در خاک انباشته می شود و ممکن است یک منطقه ی شوره زار به وجود آید .

مثل : شوره زار های جنوب تهران یا دیگر دشت های مرکزی ایران .

75 - راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین .

62 - حرکت تلماسه های ساحلی .

۵۷ بازديد
62 - حرکت تلماسه های ساحلی .

ریگ روان در صحرای الجزایر .

تصویر : ریگ روان در صحرای الجزایر .

( جا به جایی مختصر ماسه ها در امتداد ساحل ، وقتی که امواج تحت زاویه ای به آن بر خورد می کنند . )

وقتی که امواج تحت زاویه ای به ساحل کم شیب برخورد کنند ، هجوم آب به سوی خشکی مواد ریخته بر ساحل را در همان ابتدا به سمت بیرون حرکت می دهند .

امّا آبی که دوباره به سمت دریا بر می گردد ، نسبت به خط ساحلی زاویه ی قایمه دارد و مواد را در همین ابتدا به همراه خود به سوی دریا می کشاند .

معمولاً موج شکن ها یی به نام کرانه دار را در امتداد ساحل می سازند تا از جا به جا شدن تلماسه های ساحلی جلو گیری شود .

منبع : دانش نامه ی فشرده ی زمین . انتشارات مدرسه . جان فارندن . ( حسین دانش فر ) . چاپ پنجم : 1392 . ( ص 128 )

مورد استفاده : دانستنی . زمین شناسی یازدهم . نکته ی زمین شناسی سوم و چهارم .

62 - حرکت تلماسه های ساحلی .