تست آزمون کتاب چاپ 1396 - کنکور 1398

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

۷۶ بازديد
91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )91 - آزمون زمین شناسی دوازدهم . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 .این آزمون بر طبق کتاب زمین شناسی سال یازدهم چاپ 1396 می باشد .https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif توضیحات در مورد این آزمون به روز رسانی خواهد شد . https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif101 - در شکل زیر ، به جای X کدام فرآیند زمین شناسی قرار می گیرد ؟

91 - آزمون زمین شناسی دوازدهم . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

1 ) تبلور .

2 ) هوا زدگی .

3 ) ذوب شدگی .

4 ) فشردگی .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( ص 87 )

این شکل ( شکل 1 - 5 ) کتاب درسی می باشد که طبق آن ، هوا زدگی باعث می شود تا عناصر موجود در سنگ ، وارد خاک شود .102 - عنصر تیتانیم از نظر غلظت در پوسته و اهمیت در بدن موجودات زنده ، .......... است .

1 ) جزیی و سمی .

2 ) اصلی ، اساسی و سمی .

3 ) فرعی و سمی .

4 ) فرعی و اساسی .

پاسخ : گزینه ی ( 4 ) . ( ص 88 )

طبق جدول ( 1 - 5 ) ، عنصر تیتانیم عنصری فرعی است و از نظر اهمیت در بدن ، نقش اساسی دارد .

91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )