پاسخ با جبر زمین شناسی سوم و چهارم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

۹۲ بازديد
( زمین شناسی نظام قدیم و نظام جدید ) ( چهارم و یازدهم )

تشریح : رضا علیاری .

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه ای با بزرگی 6 ریشتر چند برابر دامنه ی امواج زمین لرزه ای با بزرگی 4 ریش تر است ؟ ( چند بار >> سوال امتحان نهایی علوم زمین + سنجش + کنکور آزاد و ... و حتی دانشگاهی با همین دو عدد 6 و 4 )

نکته : برای پاسخ تشریحی فرمول لگاریتم بنویسید . ولی برای پاسخ تستی فقط محاسبه کنید .

خب برای حل این مساله به ما گفته که : ( داده ها )

1 ) دامنه ی امواج X با بزرگی 6 ریشتر .

2 ) دامنه ی امواج Y با بزرگی 4 ریشتر .

از ما دو مقدار مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج لرزه ای X می خواد که بگیم چند برابر Y .

خب مگه X نداریم 6 . Y هم داریم 4 . پس 6 منهای 4 می کنیم . میشه 2 . ( 2 همون خلاء که باید ازش استفاده کنیم و مقدار اختلاف به دست بیاریم . ) 2 = 4 - 6 .

پس چی شد وقتی داشتیم X بزرگ تر Y اون ها رو منها و از هم کم می کنیم مقدار به دست بیاد . ( توی مدل 1 از مسائل زلزه )

2 تا نکته ی دیگه : ( البته خیلی نکته داریم ولی بر طبق نکته های گفته شده در جزوه های دانشگاهی و ... فعلاً همین دو تا به دردتون میخوره . )

( 1 ) اگر بزرگا ( بزرگی ) 1 واحد افزایش داشته باشد ( افزایش یابد ) ، دامنه ی امواج 10 برابر و مقدار انرژی 6 / 31 برابر افزایش می یابد . ( پس به ازای هر واحد بزرگا ( بزرگی ) ، این مقدار ها برابر و افزایش می یابد . )

( 2 ) بزرگی زمین لرزه در تمام نقاط آن یک سان می باشد امّا شدت آن با دور شدن از مرکز سطحی زمین لرزه کاهش پیدا می کند . ( پس شدّت با دور شدن از مرکز سطحی زمین لرزه کم میشه ( کاهش پیدا می کنه . )

loga10 = 2 > ( 1 ) > a = 102 > ( 2 ) > 100

توی مرحله ی ( 1 ) a رو مجهول داریم . یعنی a مساوی 10 به توان 2 . ( خاصیت اولیه ی لگاریتم ها رم در پستی مجزا توضیح می دم ) .

در مرحله ی ( 2 ) یعنی این که 10 به توان 2 مساوی 100 . 10 ضرب در 10 میشه : 100 .

پس دامنه ی امواج 100 برابر شده است . ( از 4 رسیدیم به 6 ) ( از 4 - ( دامنه ی امواج : 100 برابر ) - به 6 )

100 = 102 << 2 = 4 - 6 . ( کوتاه )

حالا مقدار انرژی آزاد شدرو می خوایم .

می تونیم بگیم که ( 1 ) اگر بزرگا ( بزرگی ) 1 واحد افزایش داشته باشد ( افزایش یابد ) ، دامنه ی امواج برابر و مقدار انرژی 6 / 31 برابر افزایش می یابد . ( پس به ازای هر واحد بزرگا ( بزرگی ) ، این مقدار ها برابر و افزایش می یابد . ) پس : مقدار انرژی آزاد شده یعنی ( 31/6 به توان 2 ) برابر است با به طور تقریبی ( 31 به توان 2 ) که میشه 961 . 961 = 2( 31 ) ≈ 2( 6 / 31 ) .

31 ضرب در 31 میشه : 961 .

961 = 312 = 316-4 = 314 - 316 . ( توان ها رو از هم کم کردیم )

خوانده شود : ( 31 به توان 6 ) منهای ( 31 به توان 4 ) مساوی ( 31 به توان ( 6 منهای 4 ) مساوی 31 به توان 2 .

31 ضرب در 31 میشه : ( 31 اولی ) ضرب در ( 31 دومی ) : ( 1 ضرب در 1 میشه : 1 : یکان ) ( 3 ضرب در 3 میشه :» 3 دهگان ) : 31 . حالا >> ( یه دونه صفر می زاریم میشه : یکان ) ( 3 ضرب در 1 میشه : 3 : دهگان ) ( 3 ضرب در 3 میشه : 9 : صد گان ) که میشه : ( 930 ) .

حلا 31 از ضرب اول با 930 از ضرب دوم با هم جمع میشن که میشن : 961 .

31
ضرب در ( × )
31
----
31
به علاوه ی ( + )
960
----
961

مقدار انرژی آزاد شده برابر 961 می باشد .

( از 4 - ( مقدار انرژی آزاد شده : برابر 961 ) - به 6 )

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

پست مرتبط : http://rezaaliyari.farsiblog.com/1397/11/19/quiz-geologique-34/

53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

۵۸ بازديد
53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

1 از 4 یعنی چی : ( یعنی این که یک چهارم ) پس : 4 یه عدد کامل می باشد که 1 دونش بر می داریم .

مربع یعنی به توان 2 . ( x2 ) ( x به توان 2 )

مکعب یعنی به توان 3 . ( x3 ) ( x به توان 3 )

هزار تقسیم بر 2 میشه : 500 .

106 ( 10 به توان 6 ) یعنی چی : یعنی این که 10 رو 6 بار توی خودش ضرب کنیم .

10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

10 ضرب در 10 میشه : 100 . ( صد ) ( 2 تا 10 پرید )

100 ضرب در 10 میشه : 1/000 . ( هزار ) ( 3 امین 10 هم پرید )

1/000 ضرب در 10 میشه : 10/000 . ( ده هزار ) ( 4 امین 10 هم پرید . )


10/000 ضرب در 10 میشه : 100/000 . ( صد هزار ) ( 5 امین 10 هم پرید . )

100/000 ضرب در 10 میشه : 1/000/000 . ( یک میلیون ) ( 6 امین 10 هم پرید . ) ( پایان )

پس : 106 ( 10 به توان 6 ) میشه : 1/000/000 . ( یک میلیون )

106 ( 10 به توان 6 ) عدد احتمالی مورد استفاده در  کنکور زمین شناسی یازدهم ( 1398 ) ( خارج از کشور ) می باشد .

ادامه دارد ...

53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

32 - حل مساله ی گردش خورشید . ( چند واحد نجومی )

۵۱ بازديد
31 - مدت زمان گردش سیاره ای به دور خورشید 8 سال است . حساب کنید فاصله ی آن سیاره تا خورشید چند واحد نجومی است ؟ ) ( سوال امتحان نهایی علوم زمین 1388 )

تشریح : رضا علیاری .

( فصل اول زمین شناسی یازدهم + فصل اول علوم زمین )

نکته = مربع : به توان 2 . مکعب : به توان 3 .

کپلر 3 تا قانون اساسی داره : ( 1 )

قانون سوم کپلر به ما چی میگه : ( 2 )

جمله ی کتاب درسی : زمان گردش یک دور ( تاکید : یک دور ) سیاره به دور خورشید ( P ) با افزایش فاصله از خورشید ( d ) افزایش می یابد .

به طوری که :

زمان گردش سیاره به دور خورشید ، معادل مکعب فاصله ی آن سیاره تا خورشید است . ( P ∝ d )

∝ : علامت معادل ( ولی به تر این که بگیم متناسب است )

یعنی این که مربع ( به توان 2 = X2 ) زمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید ( p2 ) با مکعب ( به توان 3 = X3 ) فاصله ی آن سیاره از خورشید ( d3 ) متناسب است .

مدت زمان گردش سیاره ای به دور خورشید 8 سال است . یعنی : p .

فاصله ی آن تا خورشید چند واحد نجومی ؟ یعنی : d .

( ( بر حسب واحد نجومی ( فاصله ی متوسط ) P2= d3 ( دوره ی تناوب ( بر حسب سال زمینی ) )

p2= d3 > ( 1 ) > 82 = d3 > ( 2 ) > ( 2 )3 )2 = d3 > ( 3 ) > ( ( 2 )2)3 = d3 >> d = 4

در مرحله ( 1 ) میایم جای گذاری می کنیم . P رو 8 داریم پس میشه 8 به توان 2 . d به توان 3 رو هم می نویسیم .

در مرحله ی ( 2 ) عدد 8 رو خوردش می کنیم . 23 = 2 ضرب در 2 ضرب در 2 میشه : 8 .

پس ( 2 به توان 3 ) به توان 2 ، مساوی d به توان 3 .

در مرحله ی ( 3 ) باید کاری کنیم که توان ها حذف بشن .

( 2 به توان 3 ) به توان 2 = ( 2 به توان 2 ) به توان 3 .

پس توان 3 >> ( 2 به توان 2 ) به توان 3 با توان 3 >> d به توان 3 می پره .

یعنی میشه ( 2 به توان 2 ) = d میشه .

پس d مساوی 4 .

32 - حل مساله ی گردش خورشید . ( چند واحد نجومی )

20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

۵۳ بازديد
20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

شرح : رضا علیاری .

با توجه به داده های زیر ، محاسبه کنید از جوشاندن 3 لیتر آب خلیج فارس ، چند گرم سولفات منیزیم به دست می آید ؟

داده ی 1 : در صد سولفات املاح منیزیم : 5 درصد .

داده ی 2 : شوری آب خلیج فارس : 40 گرم در کیلو گرم .

در یک لیتر آب دریای خلیج فارس ، 40 گرم املاح وجود دارد .

نکته : در صد اصلی سولفات منیزیم با توجه به نمودار در صد املاح فراوان تر آب دریا ص 23 زمین شناسی سوم برابر 4/8 در صد می باشد . ( MgSO4 = %4/8 )

حالا توی داده ی 1 مساله به ما داده 5 در صد که ما همون 5 در صد حساب می کنیم .

از این 40 گرم املاح دریای خلیج فارس ، به ما میگه که 5 در صدش در صد سولفات منیزیم می باشد .

40 گرم ، 5 در صدش چه قدر میشه : 40 را تقسیم بر 100 می کینم . ( چون این جا 40 یعنی 100 در صد ) که جواب میشه : 40 تقسیم بر 100 مساوی = 4 / 0 .

مقدار به دست آمده 4 / 0 ضرب در 5 می کینم . که جواب 2 به دست میاد .

پس توی 1 لیتر از این آب دریا ( دریای خلیج فارس ) 2 گرم سولفات منیزیم وجود داره .

توی مساله به ما گفته برای 3 لیتر به دست بیارین .

خوب 3 لیتر رو ضرب در 2 گرم می کنیم که جواب به دست میاد 6 گرم .

یعنی از جوشاندن 3 لیتر آب دریای خلیج فارس 6 گرم سولفات منیزم MgSO4 به دست می آید .

20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )